مجتمع گل و گیاه هاشمپور

مجتمع گل و گیاه هاشمپور

فروشگاه
مدیر عامل : داوود هاشمپور
تعداد پرسنل : 10-20

www.HASHEMPOOR.COM

مجتمع گل و گیاه هاشمپور

فروشگاه

تولید گل وگیاهان زینتی

آدرس : کرج-کرج گرمدره 09123613086