مجتمع تولید گل و گیاهان زینتی جوانه

مدیر عامل : سید رضا حسینی
تعداد پرسنل : 10-20

مجتمع تولید گل و گیاهان زینتی جوانه

تولید گل و گیاهان زینتی

آدرس :