لیکا

مدیر عامل : دکتر علیرضا نمد مالیان اصفهانی
تاریخ تاسیس : 1352/01/01
تعداد پرسنل : 100-500

www.leca.ir

لیکا

تولید کننده انحصاری بستر کشت لیکاپون در خاورمیانه

آدرس : تهران-خیابان شهید بهشتی،نرسیده به میدان تختی،شماره 181 (کد پستی : 1533666491)