راهبر زیست فناور البرز

راهبر زیست فناور البرز

مدیر عامل : مهدی مشتاقی نیکو
تعداد پرسنل : 10-20

www.arbt.ir

راهبر زیست فناور البرز

تولید کننده کودهای زیستی، ارگانیک، ترکیبات بهبود دهنده رشد و اصلاح کننده خاک

آدرس :