بحر خزر

مدیر عامل : رضا صادقی
تعداد پرسنل : 10-20

بحر خزر

تولید گل های آپارتمانی و انواع برگ های تزئینی

آدرس : کیلومتر ۱۵ نوشهر روبه روی فروشگاه تونل کوچه بوستان گلخانه بحر خزر