ایرسا سبز گلستان

ایرسا سبز گلستان

مدیر عامل : محمد نعمتی
تعداد پرسنل : 10-20

www.igg.irmn@gmail.com

ایرسا سبز گلستان

تولید و توزیع انواع درختچه های جنگلی و فضای سبز

آدرس : گرگان . بهارستان