لیکا

مدیر عامل : دکتر علیرضا نمد مالیان اصفهانی

تولید کننده انحصاری بستر کشت لیکاپون در خاورمیانه

www.leca.ir

لیکا مدیر عامل : دکتر علیرضا نمد مالیان اصفهانی

  • تولید کننده انحصاری بستر کشت لیکاپون در خاورمیانه
1 / 1