راهبر زیست فناور البرز

مدیر عامل : مهدی مشتاقی نیکو

تولید کننده کودهای زیستی، ارگانیک، ترکیبات بهبود دهنده رشد و اصلاح کننده خاک

www.arbt.ir

رویش بذر کرج

مدیر عامل : سید جلال یدالهی

تهیه نهال و بذر

راهبر زیست فناور البرز مدیر عامل : مهدی مشتاقی نیکو

  • تولید کننده کودهای زیستی، ارگانیک، ترکیبات بهبود دهنده رشد و اصلاح کننده خاک

رویش بذر کرج مدیر عامل : سید جلال یدالهی

  • تهیه نهال و بذر
2 / 2