تجارت سبز آبان

مدیر عامل : حامد عارفی

تجارت سبز آبان با بکارگیری تجارب 10 سال در عرصه صنعت کشاورزی زمینه تولید نشاء سبزی و صیفی، خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، مشاوره و گیاه پزشکی و مشاوره ساخت و تاسیس گلخانه ، تولید انواع گل و گیاه خدمات ارائه می‌دهد.
شماره تماس: 09121448047
سایت abanagri.com
تجارت ...

www.abanagri.com

09121448047 (تلفن همراه)

تجارت سبز آبان مدیر عامل : حامد عارفی

  • تجارت سبز آبان با بکارگیری تجارب 10 سال در عرصه صنعت کشاورزی زمینه تولید نشاء سبزی و صیفی، خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، مشاوره و گیاه پزشکی و مشاوره ساخت و تاسیس گلخانه ، تولید انواع گل و گیاه خدمات ...
  • 09121448047 (تلفن همراه)
1 / 1